Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Evje-Hornnes > Råd og Utvalg

Soknerådet i Evje og Hornnes

Ved Soknerådsvalget 2019 ble resultatet slik:

Lindy Eidem
Elbjørg Oterholt Hagen
Einar Uleberg
Thorbjørn Leifsen
Kristin Erstad
Odd Olav Tveit

Joyce R.Moseid (1.vara)
Øyvind Kjetså (2.vara)
Bianka Hiis Uleberg (3.vara)
Liv Klamdal Uleberg (4.vara)
Vigdis Håvorstad (5.vara)


Soknerådets oppgaver 

Soknerådet forvalter alle midlene som kirken disponerer. Hovedinntekskilden er kommunalt tilskudd. Kommunale tilskudd brukes hovedsaklig til drift av kirker og kirkegårder, og til kirkelige handlinger. Offer, gaver, givertjenester og dugnad finansierer menighetsarbeidet. 

Kirken i Evje og Hornnes driver et variert og aktivt menighetsarbeid, og soknerådet er ansvarlig for at alt dette arbeidet har de ressurser som trengs.
Soknerådet bestemmer profilen på menighetsarbeidet, og avgjør hva slags arbeid som skal prioriteres. Soknerådet forvalter ca. 4 millioner kroner, og 4 årsverk.

 

Ledergruppe og arbeidsutvalg
Fra 2012 er det et samlet sokneråd i Evje og Hornnes. Før hadde vi to sokneråd (Evje, Hornnes) og et fellesråd. Vi har nå et fellesråd som tar seg av administrative saker og de kommunale midlene. Soknerådet tar også av menighetsarbeidet i hele kommunen.
Det er to ledere, en leder for soknerådssakene, og en leder for fellesrådssakene.Lederene for soknerådet, pluss sokneprest, utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget forbereder sakene for soknerådet. Kirkevergen er sekretær for utvalget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

Kirkevalget 2011 var et historisk valg da det ble valgt ett råd som skal representere kirka i hele kommunen. Rådet trådte i kraft 1. november og sammenslåing av sokna skjedde 1. januar 2012. 

Rådet som da ble valgt for 4 år var:

Lindy Eidem, 
Ingunn Fonneløp Tveit, 
Gunda Robstad, 
Jon Gunnar Kjetså, 
Harald kleggetveit, 
Bjarte Ottar Frøysnes, 
Valborg Hauan, 
Tone Tveitå

Vararepresentanter : 
Anne Reidun Rosseland, 
Øystein Moi, 
Aud Helene Austegard, 
Thilda Marie Reines Åvitsland


 

Råd og utvalg

Valgresultater Iveland, Evje og Hornnes menighets- og sokneråd

Menighets- og Soknerådsresultater og Bispedømmevalget

Fra årsmøtet 2016, Evje og Hornnes sokn.

Årsmøtet til Evje og Hornnes sokneråd 2016

Maria ansatt som Trosopplærer i Evje og Hornnes

Maria G.B.Homdal ansatt som trosopplærer.

Fra årsmøtet i Evje og Hornnes

Litt fra årsmøtet til Evje og Hornnes sokn.

Fra årsfesten 2014 for Evje og Hornnes sokn

Årsfesten med et fullsatt Hornnes bedehus, ble en flott kveld med sang, mat og ...

Ny salmebok (brosjyre)

Link til brosjyre for den nye salmeboka.